Statut

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego w Radomiu

Spis treści:

Podstawa prawna:

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego działa na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) Prawo oświatowe.
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1129).

Rozdział I

Informacje ogólne

§1

 1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, zwane dalej Szkołą.
 2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Radomiu jest niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.
 3. Szkoła jest szkołą mistrzostwa sportowego.
 4. Szkoła ma siedzibę w Radomiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 .
 5. Zajęcia edukacyjne i sportowe będą odbywać się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 7.
 6. Do wsparcia realizacji zajęć sportowych przewidziano korzystanie z przyległego do szkoły boiska z nawierzchnią sztuczną mieszczącego się przy ul. Chałubińskiego bez korzystania z szatni i sanitariatu. W/w boisko wchodzi w skład obiektów MOSiR Radom Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Narutowicza 9 i jest w jego władaniu.
 7. W przypadku korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią, przewidziane jest korzystanie z szatni i sanitariatu w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 26-600 Radom.

§2

 1. Osobą prowadzącą Szkołę jest osoba fizyczna.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§3

 1. Szkoła prowadzi szkolenie sportowe w piłce nożnej.
 2. Cykl kształcenia w liceum wynosi trzy lata.
 3. Ukończenie Szkoły umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

§4

 1. Celem Szkoły jest rekrutowanie młodzieży uzdolnionej sportowo, kształcenie jej w dyscyplinie sportu piłka nożna oraz łączenie tego z nauką na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. Głównymi zadaniami Szkoły są:
  1. stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi;
  2. kształcenie i wychowanie uczniów w celu zdobycia wiedzy na poziomie umożliwiającym uzyskanie indeksu na wyższe uczelnie i do życia we współczesnym świecie;
  3. wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego oraz społecznego w poczuciu odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, poszanowania wolności i godności drugiego człowieka, a także poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, higienę pracy i ochronę zdrowego trybu życia.
 4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę zdrowotną i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

§5

 1. Funkcjonowanie Szkoły warunkowane jest:
  1. szkolnym zestawem programów nauczania, zawierającym w szczególności programy szkolenia sportowego oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego liceum;
  2. programem wychowawczym Szkoły;
  3. programem profilaktyki.
 2. Cele i zadania Szkoły są osiągane poprzez:
  1. zapewnienie uczniom pracy z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną;
  2. współpracę Szkoły z odpowiednimi strukturami związków sportowych, klubami sportowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej;
  3. zapewnienie uczniom możliwości korzystania z właściwych środków dydaktycznych i obiektów sportowych;
  4. stworzenie optymalnych warunków kształcenia dla uczniów czynnie uprawiających sport;
  5. otoczenie szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę w Szkole.

§6

 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze poprzez:
  1. przygotowanie ucznia do sprawnego funkcjonowania w środowisku szkolnym, rodzinnym, lokalnym i państwowym;
  2. kształtowanie kompetencji ułatwiających rozwiązywanie problemów własnych i środowiska społecznego;
  3. budowanie więzi międzyosobowych w grupie opartych na przyjętych wartościach: dobra, prawdy i empatii;
  4. rozwijanie postaw humanitarnych;
  5. kształtowanie postaw prozdrowotnych;
  6. kształtowanie postaw ekologicznych;
  7. kształtowanie postaw odpowiedzialności i obowiązkowości;
  8. motywowanie uczniów do nieustannego poszerzania wiedzy i ciągłego doskonalenia się, poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia ważnych celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
  9. pomoc uczniom zagrożonym oraz stworzenie możliwości wspierania młodzieży w sytuacjach trudnych.
 2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

§7

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 2. Szkoła, w zależności od posiadanych środków, organizuje zajęcia pozalekcyjne, oraz koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
 3. Szkoła czynnie wspiera udział uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych oraz sportowych.

§8

 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów, w szczególności poprzez:
  1. diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły oraz podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem;
  2. udzielaniu indywidualnej pomocy uczniom w celu rozwiązywania problemów psychofizycznych, przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu, współpracując przy tym z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
  3. udzielanie uczniom pomocy w razie niepowodzeń szkolnych.
 2. Opiekę nad uczniami:
  1. podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia;
  2. w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych sprawują osoby prowadzące zajęcia lub osoby, którym przydzielono funkcję opiekunów;
  3. przebywającymi na treningach, turniejach, innych formach zajęć sportowych, oraz obozach i zgrupowaniach sportowych sprawują trenerzy lub wyznaczeni nauczyciele;
  4. w czasie uroczystości szkolnych sprawują nauczyciele mający zajęcia dydaktyczne w czasie trwania tych uroczystości;
  5. podczas wycieczek i innych wyjazdach turystycznych sprawują przydzieleni nauczyciele według zasad ustalonych odrębnymi przepisami;
  6. w czasie imprez szkolnych, zorganizowanych wyjściach poza teren szkoły sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice (ilekroć mowa o rodzicach należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem);
  7. przed lekcjami i w czasie przerw sprawują nauczyciele pełniący dyżury na podstawie planu dyżurów ustalonego w Szkole.
 3. Imprezy, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 mogą być zorganizowane po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 4. Nauczyciele oraz inni pracownicy prowadzący zajęcia są zobowiązani do systematycznej kontroli miejsc, w których prowadzą zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia powinni sami usunąć lub zabezpieczyć i niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi.

§9

 1. Każdy oddział Szkoły powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 2. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wskazane jest, aby wychowawca prowadził oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§10

 1. Opieka medyczna nad uczniami obejmuje:
  1. nadzór nad stanem zdrowia i rozwojem fizycznym;
  2. możliwość ustalenia przez lekarza, wspólnie z prowadzącym zajęcia sportowe, wymiaru i zakresu zajęć sportowych dla osób, których stan zdrowia nie zezwala na uczestniczenie w tych zajęciach w pełnym wymiarze; ustalenia te muszą być sporządzone w formie pisemnej i stanowią dokument wewnętrzny Szkoły;
  3. uczestnictwo uczniów w wychowaniu prozdrowotnym;
  4. orzecznictwo lekarskie;
  5. zapobieganie chorobom przeciążeniowym;
  6. wykonywanie okresowych badań lekarskich;
  7. zapewnienie opieki zdrowotnej w czasie ćwiczeń, zawodów i obozów sportowych;
  8. zapobieganie negatywnym skutkom obciążeń psychofizycznych, związanych zuprawianiem sportu.

Rozdział III

Organy Szkoły

§11

Organami Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Radomiu są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Samorząd Uczniowski.

§12

 1. Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Radomiu kieruje nauczyciel, któremu osoba prowadząca powierzyła stanowisko Dyrektora.
 2. Dyrektor w szczególności:
  1. kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
  7. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  8. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
  9. nadzoruje prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dokumentacji przebiegu nauczania;
  10. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  11. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
  12. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 3. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 6. Szkołą może kierować również osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko Dyrektora przez osobę prowadzącą.
 7. Osoba, o której mowa w ust. 6, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko Dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w Szkole.
 8. W celu właściwego kierowania szkołą Dyrektor, za zgodą osoby prowadzącej, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w Szkole.
 9. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w ust. 8, określa osoba prowadząca.
 10. Do każdego utworzonego stanowiska, o których mowa w ust. 8, Dyrektor sporządza zakres obowiązków i kompetencji.
 11. Obsada stanowisk, o których mowa w ust. 8, należy do kompetencji Dyrektora, po uzyskaniu opinii osoby prowadzącej.
 12. Dyrektor współpracuje:
  1. z klubami sportowymi z miasta Radom
  2. z Polskim Związkiem Piłki Nożnej;
 13. Dyrektor, za zgodą osoby prowadzącej, może współpracować z innymi klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej, uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauko kulturze fizycznej, oraz szkołami realizującymi program szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej, nie wymienionymi w ust. 12.

§13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w liceum.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, osoby prowadzącej albo co najmniej 1/3członków Rady Pedagogicznej.
 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  8. podejmowanie uchwał w sprawie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą oraz organ Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Mazowiecki Kurator Oświaty uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej. Rozstrzygnięcie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest ostateczne.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego Szkoły;
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej ilości głosów decyduje przewodniczący.
 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Członkowie Rady Pedagogicznej z posiedzenia, z którego sporządzono protokół, mają obowiązek zapoznać się z nim oraz mają prawo wnoszenia uwag do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 13. Wszyscy uczestnicy Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach.

§14

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady działania Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
  5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rozdział IV

Organizacja Szkoły

§15

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy –z dniem 31 sierpnia następnego roku. Rok szkolny w Szkole dzieli się na dwa okresy, przy czym pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ferii zimowych.

§16

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
  1. szkolny plan nauczania;
  2. arkusz organizacji Szkoły;
  3. tygodniowy rozkład zajęć.
 2. Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza osoba prowadząca nie później niż tydzień przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.
 4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, liczbę godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, oraz ogólną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i nadobowiązkowych.
 5. Na podstawie opracowanego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział sportowy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale sportowym jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

§18

 1. Szkoła realizuje programy szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 2. Szkoła realizuje program szkolenia sportowego we współpracy:
  1. z klubami sportowym
  2. z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
 3. Warunki współpracy, o której mowa w ust. 2, określają umowy zawarte pomiędzy osobą prowadzącą, a podmiotami wskazanymi w ust. 2.

§19

 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w szkole wynosi co najmniej 16 godzin.
 2. W uzasadnionych przypadkach uczniowie, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.

§20

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie oddziałowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 4. Zajęcia treningowe, ze względu na cykl kształcenia, mogą trwać bez przerwy 90minut. Trenerzy są zobowiązani do zapewnienia opieki uczniom od przerwy lekcyjnej poprzedzającej trening do czasu zakończenia treningu.
 5. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddział może być dzielony na grupy. Decyzję o podziale na grupy podejmuje Dyrektor.
 6. Zakłada się możliwość organizowania dodatkowych zajęć dla grup sportowców, którym udział w zawodach i zgrupowaniach utrudnia systematyczne opanowanie materiału programowego.
 7. Szkoła w procesie dydaktyczno–wychowawczym może wprowadzić innowację ieksperyment pedagogiczny, które nie będą prowadzić do zmiany typu szkoły.

§21

 1. Do realizacji celów statutowych Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną, w skład której wchodzą:
  1. sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe;
  2. zespół obiektów sportowych;
  3. biblioteka szkolna.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, oraz inni pracownicy Szkoły.
 4. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

Rozdział V

Prawa i obowiązki pracowników

§22

 1. Nauczyciel ma prawo:
  1. decydować i odpowiadać za dobór metod i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
  2. wzbogacać własny warsztat pracy;
  3. wnioskować do Dyrektora o zakup pomocy dydaktycznych;
  4. korzystać w pracy wychowawczej z porad pedagoga szkolnego;
  5. wnioskować o przyznanie nagród i kar dla uczniów;
  6. opiniować ocenę zachowania ucznia, którą zamierza wystawić wychowawca.
 2. Nauczyciel ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

§23

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Nauczyciel obowiązany jest:
  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
  2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 3. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz obowiązujących przepisów oświatowych;
  2. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;
  3. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
  4. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów;
  5. informowanie rodziców uczniów, wychowawcy ucznia, Dyrektora, a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
  6. prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zlecanych przez Dyrektora, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i zadań opiekuńczo wychowawczych.
 5. Nauczyciel powinien powiadomić wychowawcę o powtarzających się nieobecnościach ucznia na jego zajęciach. Wychowawca wyjaśnia przyczyny nieobecności z uczniem i rodzicami oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku.
 6. Nauczyciel służbowo odpowiada przed Dyrektorem i osobą prowadzącą za:
  1. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie i oddziałach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał;
  2. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
  3. tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;
  4. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, czy podłożenia ładunku wybuchowego;
  5. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
 7. Do obowiązków nauczyciela –trenera należy ponadto:
  1. opracowywanie planów szkolenia zapewniającego wszechstronny rozwój ucznia;
  2. kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości niesione przez sport;
  3. informowanie wychowawców oddziałów o terminach treningów i zawodów odbywających się w godzinach zajęć dydaktyczno–wychowawczych;
  4. właściwa współpraca z klubami sportowymi, organizacjami sportowymi, z którymi współpracuje Szkoła w zakresie realizacji szkolenia sportowego;
  5. dostarczenie Dyrektorowi dokumentacji dotyczącej organizacji wyjazdu uczniów na obozy sportowe, zawody lub inne imprezy sportowe, przy czym trener winien każdorazowo zadbać o uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora na wyjazd uczniów.

§24

 1. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, przygotowania do życia w szkole, rodzinie, społeczeństwie;
  2. rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w oddziale, a także między wychowankami, aspołecznością szkoły;
  3. przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność uczniów, przekształca oddział w grupę samowychowania i samorządności;
  4. współdziałanie z nauczycielami i trenerami uczącymi w oddziale, koordynowanie ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami;
  5. ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach w kształceniu i wychowaniu uczniów, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy oddziału;
  6. prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji oddziału i każdego ucznia.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora, Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

§25

 1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do:
  1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  2. określania form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  3. organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  4. podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
  5. wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
  6. planowania i koordynowania zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
  7. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. udostępnienie zbiorów bibliotecznych;
  2. rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów;
  3. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
  4. współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w zakresie realizacji zadań dydaktyczno –wychowawczych Szkoły, czytelnictwa uczniów, informacji o nowościach;
  5. kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów.
 3. Prawa pedagoga:
  1. wnioskowanie zmian i opiniowanie programów: wychowawczego iprofilaktycznego;
  2. wnioskowanie o przyznanie nagród i kar dla uczniów Szkoły;
  3. wyrażanie opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem i życiem Szkoły.

§26

 1. Do zadań pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:
  1. reagowania na zachowania ucznia lub innego członka społeczności szkolnej wsposób adekwatny do sytuacji;
  2. zgłaszania Dyrektorowi i innym organom Szkoły, a także nauczycielom i wychowawcom oddziałów wniosków, opinii i skarg dotyczących szkoły i uczniów.

Rozdział VI

Uczniowie Szkoły

§27

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi;
  2. rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań;
  3. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę;
  4. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  5. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
  6. ochrony swojej własności;
  7. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
  8. tajemnicy życia prywatnego i korespondencji;
  9. wiedzy o przysługujących mu prawach zawartych w dokumentach prawa szkolnego oraz środkach i procedurach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszenia tych praw;
  10. jawnej i umotywowanej oceny;
  11. informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania;
  12. informacji o zasadach wystawiania oceny z zachowania oraz możliwościach odwołania się od tej oceny.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  1. respektować zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
  2. kulturalnego zachowania, nie używania słów i gestów uznanych za obraźliwe, w szkole i w czasie zajęć organizowanych poza szkołą;
  3. dbać o dobre imię szkoły, godnie reprezentować szkołę;
  4. szanować symbole narodowe;
  5. systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych, oraz usprawiedliwiania nieobecności zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie;
  6. punktualnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne;
  7. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach sportowych i zawodach;
  8. pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz własnego rozwoju;
  9. nieunikania zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności;
  10. terminowego i rzetelnego rozliczania się z zobowiązań wobec Szkoły, w szczególności oddawania książek do biblioteki, rozliczania się ze sprzętu sportowego, pracy na rzecz grupy podczas realizacji wspólnych działań;
  11. traktowania z szacunkiem i uprzejmością pracowników szkoły;
  12. przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa na terenie szkoły, na terenie obiektów szkolnych i sportowych, oraz zajęciach organizowanych przez Szkołę;
  13. aktywnego reagowanie na zachowania innych uczniów zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu bez używania przemocy;
  14. dbania o zdrowie własne i innych (uczeń dba o jak najlepszą kondycję psychofizyczną, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających);
  15. dbania o porządek, ład, estetykę pomieszczeń;
  16. dbania o schludny wygląd i higienę;
  17. noszenia jednolitego stroju galowego (biała lub niebieska koszula, ciemne spodnie) podczas uroczystości szkolnych;
  18. przestrzeganie zasad dotyczących zmiany obuwia.
 3. Uczeń ma obowiązek respektowania następujących zakazów:
  1. posiadania na terenie Szkoły przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, i materiałów niebezpiecznych (np. materiałów łatwopalnych, gazu);
  2. niszczenia mienia szkolnego;
  3. palenia papierosów na terenie szkolnym oraz w miejscach użyteczności publicznej;
  4. posiadania, rozprowadzania i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie szkolnym, oraz w miejscach użyteczności publicznej;
  5. stosowania przemocy fizycznej i psychicznej na terenie szkoły i podczas zajęć organizowanych poza jej terenem.
 4. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii lub etyki, w czasie prowadzenia tych zajęć przebywa w miejscu wskazanym przez Dyrektora.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły odpowiadają rodzice.

§28

 1. Nieobecności uczniów na zajęciach usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie rozmowy osobistej lub telefonicznej, lub pisemnego oświadczenia rodziców, w którym zawarta jest informacja o przyczynie tych nieobecności.
 2. Uczeń jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia wymienionego w pkt. 1 wychowawcy, a rodzice do odbycia rozmowy z wychowawcą w terminie do dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności.
 3. Przekroczenie tego terminu powoduje, że usprawiedliwienie nie będzie uwzględniane.
 4. W przypadku nieobecności, które będą trwały ponad tydzień, rodzice zobowiązani są do poinformowania wychowawcy klasy o jej przyczynie i przewidywanym terminie powrotu do szkoły.
 5. Wychowawca lub Dyrektor może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć edukacyjnych w ciągu dnia po wcześniejszym przedstawieniu pisemnej prośby rodziców. W sytuacjach nagłych zwolnienie może nastąpić na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicami, a usprawiedliwienie godzin nieobecnych powinno nastąpić w oparciu o obowiązujące zasady.

§29

 1. Podczas zajęć edukacyjnych oraz innych zajęć odbywających się na terenie szkoły uczniów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone lub w trybie „milczy” i schowane.
 2. Zakaz ten dotyczy również odtwarzaczy muzyki, aparatów fotograficznych, dyktafonów i innych urządzeń elektronicznych niezwiązanych z zajęciami.
 3. Urządzenia wymienione w ust. 1 i 2 mogą być przez uczniów używane w czasie przerw, przed i po zajęciach.
 4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego i innych urządzeń na terenie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Zabronione jest rozpowszechnianie takich nagrań bez zgody tych osób.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez uczniów do szkoły.

§30

 1. Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia, w tym sportowe, uczeń może otrzymać nagrody i
  wyróżnienia, w szczególności:

  1. pochwałę ustną wychowawcy z wpisem do dziennika;
  2. pochwałę wychowawcy w formie pisemnej;
  3. pochwałę ustną Dyrektora;
  4. dyplom uznania lub list pochwalny Dyrektora.
 2. Nagrodom i wyróżnieniom, wskazanym w ust. 1, mogą towarzyszyć nagrody rzeczowe.
 3. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 4. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
 5. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w szkole.

§31

 1. Stosuje się następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy oddziału w formie pisemnej;
  2. nagana wychowawcy oddziału w formie pisemnej;
  3. upomnienie Dyrektora w formie pisemnej;
  4. nagana Dyrektora w formie pisemnej;
  5. skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora, zgodnie z §12 ust. 3.
 2. Uczeń może być ukarany dodatkowo przez Dyrektora :
  1. zawieszeniem pomocy finansowej ze strony Szkoły;
  2. odsunięciem od udziału w zawodach lub wycieczkach;
  3. skreśleniem z listy kadry Szkoły lub obozu szkoleniowego.
 3. Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być wysłuchany.
 4. Szkoła powiadamia pisemnie rodziców ucznia o nałożonych karach.
 5. Od kar wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 pełnoletni uczeń lub rodzice mogą się odwołać w formie pisemnej w terminie 7 dni od doręczenia decyzji o karze do Dyrektora.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie złożone w trybie określonym w ust. 5 w terminie 14 dni i informuje o podjętej decyzji.
 7. Od kar wymienionych w ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 pełnoletni uczeń lub rodzice mogą się odwołać w formie pisemnej, za pośrednictwem Dyrektora, do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od doręczenia decyzji.
 8. Rada Pedagogiczna odwołanie złożone w trybie ust. 7 rozpatruje na zebraniu. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
 9. Od kary wymienionej w ust. 1 pkt 5 pełnoletni uczeń lub rodzice mogą się odwołać w formie pisemnej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o karze do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora.
 10. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach:
  1. posiadania przez ucznia na terenie szkoły jakichkolwiek narzędzi lub substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia innych,
  2. posiadania, rozprowadzania lub spożywania na terenie szkoły i wszystkich imprezach szkolnych alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  3. znęcania się psychicznego lub fizycznego lub kradzieży lub wymuszenia,
  4. używania wulgaryzmów wobec pracowników szkoły i innych osób społeczności szkolnej;
  5. popełnienia przez ucznia przestępstwa w rozumieniu prawa;
  6. przekroczenia 150 godzin zajęć dydaktycznych bez usprawiedliwienia, na wniosek wychowawcy, przekroczenia 150 godzin zajęć piłkarskich bez usprawiedliwienia, na wniosek trenera prowadzącego zajęcia sportowe.
 11. Podstawą uznania przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających jest wynik pomiaru powyżej 0.00 promila stwierdzony na podstawie badań lub testów wykonanych przez uprawnione do tego celu organy.

Rozdział VII

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

§32

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego w szkole programu szkolenia sportowego.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§33

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  1. bieżące;
  2. klasyfikacyjne:
   1. śródroczne i roczne,
   2. końcowe.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel jest obowiązany uzasadnić w formie ustnej ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniom lub jego rodzicom. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać pisemne prace kontrolne ucznia przez cały rok szkolny.
 5. O poziomie opanowania umiejętności i wiadomości uczeń informowany jest:
  1. na bieżąco, podczas odpowiedzi ustnej;
  2. w pozostałych przypadkach niezwłocznie po ustaleniu oceny bieżącej.
 6. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów przekazywane są ich rodzicom w szczególności:
  1. podczas ogólnoklasowych spotkań organizowanych przez Szkołę;
  2. podczas indywidualnych spotkań w terminie ustalonym przez nauczycieli (wmiarę potrzeb);
  3. poprzez wpisy w zeszytach przedmiotowych;
  4. telefonicznie –potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym;
  5. drogą elektroniczną, zgodnie z możliwościami technicznymi i organizacyjnymi;
  6. poprzez pisemne zestawienie stopni z poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z oceną zachowania i frekwencją przygotowane przez wychowawcę oddziału.
 7. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani powiadomić uczniów na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
 8. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel upoważniony przez Dyrektora jest zobowiązany powiadomić rodziców uczniów na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, w jednym z następujących sposobów:
  1. informacja o ocenach podawana jest na spotkaniach organizowanych przez szkołę, podpis rodzica na liście obecności jest potwierdzeniem przyjęcia informacji;
  2. informacja może być przekazana w indywidualnej rozmowie i potwierdzona podpisem rodzica w dzienniku lekcyjnym;
  3. informacja telefoniczna zgodnie z wcześniejszą pisemną deklaracją rodzica i wpisem nauczyciela w dzienniku lekcyjnym;
  4. informacją listem poleconym;
  5. zwrotna informacja pisemna potwierdzona podpisem rodzica;
  6. drogą elektroniczną, po uzyskaniu wcześniejszą pisemnej deklaracji rodzica.
 9. Po dokonaniu klasyfikacji śródrocznej uczniów, jej indywidualne wyniki przekazywane są rodzicom, w jednym ze sposobów wskazanych w ust. 8 pkt 1-6. Podsumowaniem wyników klasyfikacji rocznej (końcowej) ucznia jest świadectwo szkolne.
 10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców Szkoła udostępnia do wglądu dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 11. Dokumentacja wymieniona w ust. 10 udostępniana jest do wglądu jedynie w siedzibie Szkoły w obecności Dyrektora lub wyznaczonego pracownika szkoły. Nie dopuszcza się sporządzania kopii tej dokumentacji. Z dokonanego wglądu sporządza się adnotację.

§34

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Potwierdzeniem przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 , jest odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym.
 4. Nauczyciel obowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

§35

 1. Oceny bieżące, oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według
  skali:

  1. stopień celujący –6;
  2. stopień bardzo dobry –5;
  3. stopień dobry –4;
  4. stopień dostateczny –3;
  5. stopień dopuszczający–2;
  6. stopień niedostateczny–1, który jest negatywną oceną klasyfikacyjną.
 2. Wszystkie formy oceniania bieżącego odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
 3. Ustala się ogólne kryteria stopni:
  1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
   1. posiadł pełną wiedzę i umiejętności z podstawy programowej przedmiotu danej klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, lub
   2. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych,
    kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
  2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
   podstawą programową przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne lub praktyczne ujęte w podstawie programowej przedmiotu, jego wypowiedź cechuje spójność i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania, potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji;
  3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, posiada wiadomości powiązane logicznie, wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów językowych;
  4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, jego podstawowe wiadomości są połączone logicznie, stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie błędy językowe;
  5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności lub stosuje wiedzę z pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy, ale znaczne braki w opanowaniu podstawowy programowej przedmiotu, nie przekreślają możliwości uzyskania wiedzy i umiejętności z przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
  6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który wykazuje braki w opanowaniu podstawy programowej przedmiotu, uniemożliwiające mu zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu w ciągu dalszej nauki, samodzielnie nie rozwiązuje typowych zadań o niewielkim stopniu trudności, ma duże trudności w wypowiadaniu się.
 4. W Szkole stosuje się różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, w szczególności:
  1. odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich zajęć z danego przedmiotu);
  2. prace pisemne: prace klasowe, kartkówki;
  3. sprawdziany wiadomości i umiejętności;
  4. testy sprawnościowe;
  5. referaty;
  6. ćwiczenia;
  7. zadania praktyczne;
  8. aktywność na zajęciach lekcyjnych;
  9. prace domowe;
  10. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach;
  11. dodatkowe prace podjęte przez uczniów.
 5. W przypadku stosowania przy ocenianiu pisemnych prac kontrolnych systemu punktowego, przelicza się je na stopnie według skali procentowej:
  1. od 95% możliwych do uzyskania punktów –stopień celujący;
  2. od 85% do 94% możliwych do uzyskania punktów –stopień bardzo dobry;
  3. od 70% do 84% możliwych do uzyskania punktów –stopień dobry;
  4. od 50% do 69% możliwych do uzyskania punktów –stopień dostateczny;
  5. od 30% do 49% możliwych do uzyskania punktów –stopień dopuszczający;
  6. poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów –stopień niedostateczny.
 6. W uzasadnionych przypadkach, nauczyciel może zmienić skalę procentową, o której mowa w ust. 5, na każdym z poziomów wymagań, w zakresie nie przekraczającym 5%.
 7. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 8. Proces kontroli osiągnięć edukacyjnych powinien umożliwić uzyskanie maksymalnej ilości ocen cząstkowych w stosunku do ilości godzin przeznaczonych w planie nauczania na poszczególne zajęcia edukacyjne.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest zaplanować wystawienie każdemu uczniowi danego oddziału, w każdym z dwóch okresów roku szkolnego, następującej minimalnej liczby ocen cząstkowych:
  1. o dwie więcej niż liczba godzin zajęć edukacyjnych przewidzianych tygodniowym rozkładem zajęć, jeśli liczba tych godzin nie przekracza trzech;
  2. pięć –w pozostałych przypadkach.
 10. O terminach prac klasowych, które obejmują większy zakres materiału programowego, nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem.
 11. W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie trzy zapowiadane prace klasowe, w tym nie więcej niż jedna w ciągu dnia.
 12. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu 14 dni. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela.
 13. Zakres materiału danej pracy klasowej nauczyciel podaje przed rozpoczęciem realizacji działu programowego.
 14. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń może poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 15. Uczeń, który z powodu nieobecności w szkole, nie uzyskał oceny z pracy klasowej, może pisać pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 17. Ocenę śródroczną wystawia się jako średnią ważoną z ocen cząstkowych uzyskanych w pierwszym okresie.
 18. Procedura ustalania wagi ocen ustalona jest szczegółowo w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
 19. Oceny śródroczne ustala się w następujący sposób:
  1. ocena niedostateczna –średnia ważona od 1,0 do 1,59;
  2. ocena dopuszczająca –średnia ważona od 1,6 do 2,49;
  3. ocena dostateczna –średnia ważona od 2,5 do 3,49;
  4. ocena dobra –średnia ważona od 3,5do 4,49;
  5. ocena bardzo dobra –średnia ważona od 4,5 do 5,49;
  6. ocena celująca –średnia ważona od 5,5 do 6,0.
 20. Ocenę roczną ustala się biorąc pod uwagę średnią ważoną wszystkich ocen bieżących z całego roku szkolnego przy czym przepis ust. 19 stosuje się odpowiednio.
 21. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja ustala się, że minimalna liczba ocen bieżących ucznia, na podstawie których wystawiana jest ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych wynosi:
  1. o jedną więcej niż liczba godzin zajęć edukacyjnych przewidzianych tygodniowym rozkładem zajęć, jeśli liczba tych godzin nie przekracza trzech;
  2. cztery –w pozostałych przypadkach.
 22. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez liceum na rzecz kultury fizycznej.
 23. Zasady oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy.
 24. Ocena poziomu sprawności ogólnej i specjalnej, której dokonują trenerzy prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia sportowe za pomocą testów, nie ma wpływu na promocję i klasyfikację ucznia.
 25. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§36

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
  6. naganne.
 3. Kryteria, w oparciu których dokonuje się oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, prawdomówność i uczciwość;
  2. szanowanie symboli narodowych, dbanie o dobre imię Szkoły, oraz godne reprezentowanie Szkoły;
  3. systematyczny udział w zajęciach lekcyjnych, oraz usprawiedliwienie nieobecności zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie;
  4. systematyczność i aktywne uczestniczenie w zajęciach sportowych i zawodach;
  5. punktualność w uczęszczaniu na zajęcia edukacyjne (uznaje się, że warunek jest spełniony, gdy liczba nieuzasadnionych spóźnień w okresie nie przekracza 10);
  6. właściwy stosunek do nauczanych przedmiotów (uczeń jest przygotowany do zajęć, posiada podręczniki, strój sportowy oraz inne pomoce szkolne);
  7. właściwy stosunek pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz własnego rozwoju (uczeń osiąga dobre wyniki edukacyjne na miarę swoich możliwości);
  8. nieunikanie zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności;
  9. rozwijanie własnych zainteresowań (udział w konkursach, w zawodach sportowych oraz innych działaniach ponadprogramowych i pozalekcyjnych);
  10. terminowe i rzetelne rozliczanie się z zobowiązań wobec oddziału i szkoły, w szczególności oddawanie książek do biblioteki, rozliczanie się ze sprzętu sportowego, praca na rzecz grupy podczas realizacji wspólnych działań;
  11. inicjowanie lub udział w przygotowywaniu imprez, uroczystości oddziałowych lub szkolnych;
  12. pomoc innym uczniom w nauce i sytuacjach życiowych;
  13. koleżeńskość w stosunku do uczniów;
  14. szacunek i uprzejmość wobec pracowników szkoły;
  15. kultura osobista, w tym kultura słowa i gestów, w szkole i w czasie zajęć organizowanych poza szkołą;
  16. reagowanie na zachowania innych uczniów zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu bez używania przemocy;
  17. przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa na terenie szkoły, na terenie obiektów szkolnych i sportowych, oraz zajęciach organizowanych przez szkołę;
  18. przestrzeganie zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych;
  19. dbanie o zdrowie własne i innych (uczeń dba o jak najlepszą kondycję psychofizyczną, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających);
  20. dbanie o porządek, ład, estetykę pomieszczeń, oraz mienie szkolne;
  21. przestrzeganie zasad dotyczących zmiany obuwia;
  22. dbanie o schludny wygląd i higienę;
  23. noszenie jednolitego stroju galowego podczas uroczystości szkolnych;
  24. nieopuszczanie terenu szkoły podczas przerw;
  25. wolontariat.
 4. Zasady ustalania oceny zachowania:
  1. zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 80% kryteriów ima nie więcej niż 5 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych;
  2. zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 70% kryteriów i ma nie więcej niż 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych;
  3. zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 60% kryteriów i ma nie więcej niż 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych;
  4. zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 50% kryteriów i ma nie więcej niż 30 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych;
  5. zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który spełnia mniej niż 50% kryteriów i ma więcej niż 30 ale mniej niż 50 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych;
  6. zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który spełnia mniej niż 40% kryteriów ima więcej niż 50 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, lub dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły lub wywiera negatywny wpływ na innych uczniów, oraz nie reaguje na działania wychowawcze podejmowane.
 5. W ustalaniu oceny zachowania należy uwzględnić upomnienia i nagany w następujący sposób:
  1. jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej raz upomnienie ustne wychowawcy oddziału może otrzymać ocenę najwyżej bardzo dobrą;
  2. jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej raz upomnienie ustne Dyrektora może otrzymać ocenę najwyżej dobrą;
  3. jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej raz naganę wychowawcy oddziału lub naganę Dyrektora może otrzymać ocenę najwyżej poprawną;
 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§37

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  1. śródrocznej i rocznej,
  2. końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych ustala Dyrektor.
 5. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie roku szkolnego.
 6. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

§38

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest
  klasyfikacja.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń realizujący indywidualny tok nauki.
 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2-5, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 7, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §39 i

§39

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 41.

§40.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz wciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§41

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §39 ust. 1.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust.3, jest ostateczna.

§42

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej po spełnieniu warunków określonych w ustawie o systemie oświaty dotyczących promocji do klasy uczniów liceów.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną po spełnieniu warunku art.44q ust. 1 pkt1 ustawy o systemie oświaty.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, powtarza ostatnią klasę.

Rozdział VIII

Sposoby uzyskiwania środków finansowych

§43

 1. Nauka w Szkole jest płatna.
 2. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z:
  1. dotacji z budżetu powiatu;
  2. środków własnych;
  3. czesnego;
  4. dobrowolnych wpłat od osób fizycznych lub prawnych;
  5. innych źródeł.

Rozdział IX

Zasady rekrutacji

§44

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
  2. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
   ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia;
  3. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
  4. uzyskali pozytywne wyniki obowiązkowego egzaminu sprawnościowego mającego ujawnić predyspozycje i uzdolnienia sportowe w piłce nożnej.
 2. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi Dyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele, trenerzy, w liczbie ustalonej przy powołaniu komisji.
 4. Rekrutacji dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:
  1. Podania o przyjęcie do Szkoły z 3 fotografiami;
  2. Zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
  3. Świadectwa ukończenia gimnazjum.
  4. Zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia;
 5. Kandydata przyjmuje się do Szkoły na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.
 6. W terminie podanym przez Dyrektora odbywa się wstępne postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje test piłkarski.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w Szkole w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki egzaminu sprawnościowego.
 8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 9. Listę przyjętych sporządzoną przez komisję rekrutacyjną ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole.
 10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 11. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 12. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
 13. O przyjęciu młodzieży i osób pełnoletnich do szkoły, w tym do klasy pierwszej, w trakcie roku szkolnego, decyduje Dyrektor.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§45

 1. Zmian w Statucie dokonuje osoba prowadząca.
 2. O zmianach w Statucie powiadamia się organy szkoły.
 3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§46

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.
Skocz do góry
Facebook SMS Radom